เกี่ยวกับเรา

บริษัท แสงนำชัยก่อสร้าง (2003) จำกัด
Sangnamchai Korsang (2003) Co.,ltd.

วันก่อตั้ง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท

จุดมุ่งหมาย (Mission) มุ่งสู่สากล พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อสร้างสรรค์ งานก่อสร้างให้มีคุณภาพ

บุคลากร จำนวน 93 คน แบ่งเป็น

 • ฝ่ายบริหาร 2 คน
 • ฝ่ายวิศวกร 5 คน
 • ฝ่ายประสานงาน 1 คน
 • ฝ่ายการเงิน – บัญชี 1 คน
 • ฝ่ายจัดซื้อ – ธุรการ 3 คน
 • ฝ่ายบุคคล 1 คน
 • ฝ่ายควบคุมงาน 3 คน
 • ฝ่ายปฏิบัติงาน 77 คน

ประวัติผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ นายคมกริช แสงตันชัย
ประวัติการศึกษา
ประโยควิชาชีพชั้นสูง ปวส.4-5 ว.ท.มหาสารคาม แผนกก่อสร้างคณะวิชาโยธา
กำลังศึกษาต่อ มสธ.กทม. ปริญญาตรี ด้านการจัดการบริหารงานก่อสร้าง

ประวัติการทำงาน
2530 – 2532 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท ซูมิโตโม จำกัด
2532 – 2534 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท ชิชา คอนซัลแตนท์ จำกัด
2534 – 2544 รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
2544 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท สุมลทิพย์ก่อสร้าง (1993) จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงนำชัยก่อสร้าง (2003) จำกัด

ประวัติบริษัท แสงนำชัยก่อสร้าง (2003) จำกัด

 • กรรมการผู้จัดการ นายคมกริช แสงตันชัย
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี นายไพรัช บุญหล้า
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย นายพิษณุ ทับทอง

ผลงานบริษัท แสงนำชัยก่อสร้าง (2003) จำกัด ย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550-ปีปัจจุบัน

 • งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และงานโยธาอื่นๆ สถานีก๊าซธรรมชาติ-สถานี บริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และงานโยธาอื่นๆ สถานีก๊าซธรรมชาติ-สถานี บริการ NGV ปตท. สาขาลำปลาทิว ลาดกระบัง(ถนนฉลองกรุง ขาออก)แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และงานโยธาอื่นๆ สถานีก๊าซธรรมชาติ-สถานี บริการ NGV ปตท. สาขาถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก(ขาออก) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตน์บริการ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ สน. ปตท. สาขานิมิตใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ สน. ปตท. สาขาเทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานก่อสร้างอาคาร/โยธาสถานี NGV จำนวน 2 สถานี (สาขาอ้อมน้อยและสาขาสุวินทวงศ์) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคารร้าน 7- Eleven ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
 • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ สน. ปตท. ณ หจก.เพชรคลองบัวบริการ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ สน. ปตท. ณ บจก.ชัยยุทธปิโตรเลี่ยมการ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยันต์พวงเพชร อ.นาแก จ.นครพนม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • งานก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าโครงการฟ้าธานี อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 • งานก่อสร้างคลังสินค้าเฟลส 3 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสงคราม
 • งานถมดินและกำแพงกันดิน บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
 • โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ สน.ปตท. ณ บจก. เอ.ซี.ออยล์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 • โครงการต่อเติมชั้นล่างของแฟลต 3 ศูนย์ปฏิบัติการก๊าซชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
 • โครงการงานเทคอนกรีตพื้น คสล.ฯ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด จ.นครปฐม
 • โครงการงานต่อเติมหลังคา บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด จ.นครปฐม
 • งานปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกว้างพาณิชย์ จ.ร้อยเอ็ด

บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้

 1. งานก่อสร้าง / ปรับปรุง ภายลักษณ์ในสถานีบริการน้ำมัน / NGV
 2. งานทดสอบถังน้ำมันใต้ดิน , ท่อทาง และอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน / NGV
 3. งานก่อสร้าง / ปรับปรุง ท่อทางน้ำมัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในสถานีบริการน้ำมัน / NGV
 4. งานก่อสร้างตกแต่งร้าน 7 -11 และร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน / NGV
 5. งานตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษาท่อทาง,ถังน้ำมันใต้ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในสถานีบริการน้ำมัน/NGV
 6. งานก่อสร้างอาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในสถานีบริการน้ำมัน
 7. งานปรับปรุงแท่นจ่าย MINOR CHANGE ภายในสถานีบริการน้ำมัน
 8. งานก่อสร้าง / ปรับปรุงภายในโรงงาน
 9. งานระบบทุกชนิด
 10. งานก่อสร้างคลังสินค้า
 11. งานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดกลาง
 12. งานโครงหลังคาเหล็ก
 13. งานไฟฟ้า
 14. งานถมดิน
 15. งานทำถนน

นโยบายด้านบุคคลากร
บริษัทฯ อบรมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และบุคคลอื่นๆ

นโยบายด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเอง และผู้อื่น

นโยบายด้านอาชีวอนามัย
บริษัทฯ จะชี้แจงให้พนักงานทราบว่า สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงเท่านั้น ที่จะปฏิบัติงานได้ผลดี ฉะนั้นจำเป็นต้องรักษาสุขภาพพลานามัยอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพร่วมกับบริษัท หรือองค์กรอื่นๆ ในแนวทางที่ต้องรักษา สภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทฯ จะต้องเคารพอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ

 • ผลงานต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นที่พอใจหรือเกินกว่ามาตรฐานของลูกค้า
 • การส่งมอบงานจะต้องตรงต่อเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ความปลอดภัยและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • อุบัติเหตุเกิดจากการทำงานต้องเท่ากับศูนย์