โครงการปรับปรุงอาคารเดิมศูนย์ปฎิบัติการชลบุรี

160139 160140 160141 160142 160143 160144 160145 160146 160147 160148 160169 160170 160171 160172 160173 160174 160175

 

59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเถอเมือง จังหวัดชลบุรี