โครงการจ้างปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขา ลาดพร้าว 23

โครงการจ้างปรับปรุงสถานีบริกาารน้ำมัน ปตท.สาขา ลาดพร้าว 23

ถ.ลาดพร้าว   แขวงจันเกษม   เขตจัตุจักร   กรุงเทพฯ