โครงการงานปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน 02005 สาขาอยุธยา-เอเชียไฮเวย์ (กม.89)

โครงการงานปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน 02005 สาขาอยุธยา-เอเชียไฮเวย์ (กม.89)