โครงการงานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ สน.ปตท.สาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการงานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ สน.ปตท.สาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี