สร้างกำแพงกันไฟของสถานีควบคุมก๊าซ

ผลงานก่อสร้างกำแพงกันไฟของสถานีควบคุมก๊าซ จำนวน 18 สถานี